Lamorixova nagradna igra

Pravila in pogoji nagradne igre

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Madraven d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin, (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije blagovne znamke Lamorix organizira nagradno igro, ki bo potekala na Instagram in Facebook profilu.

S temi pravili in pogoji nagradne igre organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 19. 3. 2024 do 24. 3. 2024 do 23:59 ure na Instagram (@lamorix_cosmetics) in Facebook profilu (Lamorix Cosmetics).

 1. POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo med 19. 3. 2024 (s pričetkom objave) in 24. 3. 2024 (do 23:59) v nagradni igri: sledili profilu @lamorix_cosmetics (Instagram) ali Lamorix Cosmetics (Facebook), všečkali objavo, v komentarju označili 2 osebi. Za večjo možnost lahko objavo delijo tudi v svojem storyju.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju MADRAVEN d.o.o, ter njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, mlajše od 18 let. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov za sodelovanje v nagradni igri in za posredovanje osebnih podatkov organizatorju. Pisni soglasji staršev ali zakonitih zastopnikov morajo fizične osebe, mlajše od 18 let, predložiti organizatorju najkasneje ob prevzemu nagrade.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

 1. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podelil naslednjo nagrado:

3x Lamorix krema Elixir (v vrednosti 104,97 €)

Za nagrado bo izžreban 1 sodelujoči na Instagram ali Facebook profilu.

V času trajanja nagradne igre lahko ena oseba prejme nagradno samo enkrat.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko iz kakršnihkoli razlogov predvideno nagrado zamenja za drugo.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da lahko iz kakršnihkoli razlogov dan in uro pričetka nagradne igre poljubno spremeni, prav tako tudi čas razglasitve nagrajenca.

 1. ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE IZŽREBANE OSEBE

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh komentarjev, ki bodo oddani med 19. 3. 2024  in 24. 3. 2024 do 23:59.

Žrebanje nagrajenca bo v ponedeljek, 25. 3. 2024, tekom dneva. Žrebanje ne bo javno. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se Instagram in Facebook imena, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba izžrebanec.

Organizator ali izvajalka nagradne igre bosta izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestila preko platforme Instagram, in sicer v roku najkasneje 5 dni po zaključenem žrebanju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre strinja z javno objavo podatkov o nagrajencu na Instagram in Facebook profilu @lamorix_cosmetics oz. Lamorix Cosmetics.

Organizator ni dolžan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščene osebe ali zakonitega zastopnika.

 1. PREVZEM NAGRADE

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 3 dni po obvestilu v privatnemu sporočilu pošlje naslednje podatke: ime, priimek, stalni naslov, telefonsko številko in davčno številko.

V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrado bo organizator na lastne stroške poslal na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. 

 1. OSEBNI PODATKI

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da se lahko podatki, ki jih posreduje, zbirajo, shranijo in uporabijo za namene internih raziskav trga in za trženje. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče z e-pošto, poslano na info@lamorix.com z veljavnostjo v prihodnosti.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno za namene, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec (IT podpora za namene organiziranja in izvedbe nagradne igre, računovodski servis). Podatkov ne iznašamo v tretje države.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določba alineje a) prvega odstavka 6. člena GDPR (vaša privolitev). Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebni podatki udeležencev, ki niso bili izžrebani, se po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrade izbrišejo oziroma jih organizator ne hrani in ne obdeluje za nobene druge namene, kot so navedeni zgoraj.

V primeru, če ste bili izžrebani, se bo vaše ime zabeležilo v zapisniku o žrebanju. Zapisnik o žrebanju organizator in hrani 1 leto oziroma kolikor znaša zastaralni rok za zahtevke iz nagradne igre, razen če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. Pravna podlaga za pridobitev in hrambo vaših osebnih podatkov je določba alineje b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov v tem primeru ne temelji na vaši privolitvi in zato obdelava podatkov ni odvisna od vašega preklica privolitve.

Osebni podatki izžrebanca, ki potrdi prevzem nagrade (ime in priimek, naslov, davčna številka), se v skladu z davčno zakonodajo hranijo deset let po poteku leta, v katerem je bila izročena nagrada. Pravna podlaga za pridobivanje in hrambo podatkov, ki jih potrebujemo za izročitev nagrade (izpolnjevanje obveznosti do izžrebanca), je določba alineje b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Pravna podlaga za hrambo podatkov, ki jih potrebujemo za davčne namene, torej za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za organizatorja, je tudi določba alineje c) prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov v tem primeru ne temelji na vaši privolitvi in zato obdelava podatkov ni odvisna od vašega preklica privolitve.

Organizator vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo zbrani osebni podatki, zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, do omejitve obdelave in do prenosljivosti. Pravice uveljavljate tako, da zahtevo pošljete organizatorju na e-naslov info@lamorix.com ali po pošti na objavljen naslov organizatorja. Vaša vprašanja bodo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli. Da bi lahko vašo zahtevo obdelali čim prej in najbolj učinkovito, vas prosimo, da vašo zahtevo opredelite čim bolj natančno in navedete tudi, na kateri naslov (ali elektronski naslov) želite prejeti odgovor. 

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine za nagrado, katero zagotavlja organizator obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in fotokopijo davčne številke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za koriščenje nagrade, če njena vrednost presega 42 eur z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev do nagrajenca. V tem primeru se nagrada podeli sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nagrade.

 1. TEŽAVE IN NEJASNOSTI

V primeru težav in nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@lamorix.com.

 1. DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje platforme Instagram ali Facebook,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršnokoli škodo, nastalo v zvezi s prevzemom in uporabo nagrad.

Instagram in Facebook sta popolnoma prosta vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Instagrama oz. Facebooka ali z njim drugače povezana.

Svoje podatke zaupate organizatorju nagradne igre na Instagramu.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili (tudi pravili, ki niso urejena v teh pravilih in pogojih) je dokončna in velja za vse sodelujoče, nanjo pa ni mogoča pritožba.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

 1. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne, 19.3.2024, s pričetkom nagradne igre.